09123420942 سالن سرای البرزیها 36638276 نشانی: فردیس منظریه خیابان فرگاز هنردوم غربی پلاک 19 942 0 342 0912 942 0 342 0902 8276 3663 -------------------------------- } 026 4845 3434 http://salonsara.ir 2018-08-13T09:45:07+01:00 text/html 2018-08-09T21:29:46+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705185 سالن کارگاهی 750 متر و زمین 990 متر مارلیک خوشنام 1.300.000.000 تومان http://salonsara.ir/post/12 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334042718/97051811.jpg" alt="705185 سالن کارگاهی 750 متر و زمین 990 متر مارلیک خوشنام 1.300.000.000 تومان"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-09T21:07:52+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705184 زمین چهاردیواری 2700 متر فردیس پایین تر از نیروگاه 1.100.000.000 تومان http://salonsara.ir/post/11 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334041134/97051808.jpg" alt=""> text/html 2018-08-09T20:26:51+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 7051803 زمین 2250 متر چهار دیواری خیابان نیروگاه 900.000.000 تومان http://salonsara.ir/post/10 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334040026/97051807.JPG" alt="7051803 زمین 2250 متر چهار دیواری خیابان نیروگاه 900.000.000 تومان"></div> text/html 2018-08-09T13:42:13+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705182 سولۀ استاندارد 1500 متر و زمین 2320 متر منظریه سیمیندشت قیمت 6.250.000.000 تومان http://salonsara.ir/post/9 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334019142/97051803.jpg" alt=""> <div><br></div> text/html 2018-08-09T13:15:34+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705181 زمین 3500 متر کاربری خدماتی سپیددشت اسکویی فلکۀ سوم http://salonsara.ir/post/8 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334013968/photo_2018_5_11_2.jpg" alt=""> text/html 2018-08-08T06:15:12+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705172 سوله 200 متر و 90 متر مسکونی و زمین 1900 متر 250,000,000 تومان http://salonsara.ir/post/7 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8333639784/97023007.png"></div> text/html 2018-08-08T06:00:15+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705171 سالن 190 متر و 213 متر زمین قیمت 450,000,000 تومان http://salonsara.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8333639784/97023007.png"></div> text/html 2018-08-05T10:45:55+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 705133 سوله خرپا 150 متر در 1015 متر زمین زریندشت قیمت 700,000,000 تومان http://salonsara.ir/post/5 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333648834/4_50_300x200.jpg" alt="سوله خرپا 150 متر در 1015 متر زمین زریندشت"> text/html 2018-08-05T09:35:29+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی 9705132 باغچه 500 متر ابعاد حدود 12 × 40 خوشنام قیمت 160,000,000 http://salonsara.ir/post/4 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333644850/9705132.jpg" alt=""> text/html 2018-08-05T08:36:49+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی تحریر قراردادهای توافقی شما 40 درصد کمتر از نرخ تعرفه با کد رهگیری http://salonsara.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div>تحریر قراردادهای توافقی شما</div><div><br></div><div>با 40 درصد کمتر از نرخ تعرفه</div><div><br></div><div>با کد رهگیری</div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#3333ff"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;942 0 342 0902&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><br></b></font></div><div><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 204, 204);">&nbsp;942 0 342 0912&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div>026</div><div>&amp;</div><div>4845 3434&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8276 3663</div><div><br></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333639784/97023007.png" alt=""></div> text/html 2018-08-03T20:22:41+01:00 salonsara.ir سعید حبیبی سالنسرا سایت معاملات کارخانه سالن انبار سوله کارگاه استان البرز http://salonsara.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><div style=""><font face="Tahoma" color="#3366ff"><span style="font-size: 10.6667px;"><b style="">شهرکهای صنعتی و منطقه کارگاهی فردیس کرج</b></span></font></div><div style=""><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="font-size: 10.6667px;"><b style="">مشاور املاک البرزیها</b></span></font></div><div style=""><div>[09123420942] [02636638276] [09023420942]</div><div>نشانی: سپید دشت خیابان فرگاز هنردوم غربی</div></div><div style=""><a href="http://salonsara.ir/" target="" title=""><font size="7" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(51, 51, 255);" color="#ffffff">SalonSara.IR</font></a></div><div style=""><br></div><div style=""><br></div><div style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334106926/970120.jpg" alt="مشاور املاک البرزیها "></div></div>